Všeobecné obchodní podmínky aplikace Minute pro Klienty

 • 1. Úvodní ustanovení
 • 1.1 Společnost Behavio Labs s.r.o., se sídlem Argentinská 1139/28, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 04253931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243963 („Behavio Labs“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky Aplikace Minute pro klienty s účinností ke dni 1.1.2019 („Podmínky“). Podmínky upravují zejména podmínky používání Internetových stránek, Aplikace a poskytování Služeb Klientovi.
 • 2. Definice
 • 2.1 Níže uvedené definice mají pro účel těchto Podmínek následující význam:
  • Aplikace“: Aplikace pro mobilní telefony Minute, verze této aplikace pro internetové prohlížeče a Internetové stránky.
  • Behavio Labs“, „my“ nebo „naše“: Společnost Behavio Labs s.r.o., se sídlem Argentinská 1139/28, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 04253931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243963.
  • Důvěrné informace“: informace uvedené v článku 8.1 těchto Podmínek.
  • Internetové stránky“: stránky na internetové adrese https://minute.app.
  • Klient“ nebo „vy“: registrovaný uživatel Aplikace, který má s námi uzavřenou Smlouvu.
  • Odměna“: Cena poskytované Služby uvedená v Aplikaci.
  • Podmínky“: tyto Všeobecné obchodní podmínky aplikace Minute pro Klienty.
  • Předplatné“: zaplacená Odměna za všechny dostupné Služby pro dané období (např. měsíc).
  • Služby“: veškeré služby a nástroje aktuálně nabízené v Aplikaci.
  • Smlouva“: smlouva uzavřená mezi Klientem a Behavio Labs za účelem využívání Služeb.
  • Strany“: Klient a Behavio Labs.
 • 3. Užívání Internetových stránek
 • 3.1 Používání Internetových stránek vždy podléhá těmto Podmínkám. Internetové stránky nejste oprávněn používat, pokud nesouhlasíte s Podmínkami.
 • 4. Registrace a účet
 • 4.1 Pro využívání Služeb je nutné se registrovat prostřednictvím Internetových stránek do Aplikace.
 • 4.2 Okamžikem registrace (přijetím e-mailového potvrzení o zřízení Klientského účtu) dochází k uzavření Smlouvy mezi Stranami. Smlouva může být uzavřena před registrací, a to na základě písemné dohody s námi.
 • 5. Služby
 • 5.1 Služby jsou poskytovány pouze Klientům, kteří s námi mají uzavřenou Smlouvu.
 • 5.2 Služby jsou poskytovány v rozsahu a za podmínek stanovených těmito Podmínkami a Smlouvou. Smlouva se může od těchto Podmínek odchýlit na základě písemné dohody Stran.
 • 5.3 Bližší informace o Službách a jejich funkcích jsou Klientovi dostupné v Aplikaci. Prostřednictvím Aplikace si může Klient jednotlivé Služby objednávat.
 • 5.4 Objednávka je učiněna okamžikem zadání požadavku na zpřístupnění Služby v případě Služeb poskytovaných bezúplatně nebo okamžikem zaplacení Odměny v případě jednorázově zpoplatněných Služeb či okamžikem zaplacení Předplatného v případě Služeb poskytovaných na základě Předplatného. Po předchozí písemné dohodě Stran mohou být objednávky jednorázově zpoplatněných Služeb či Předplatného činěny zadáním požadavku na zpřístupnění Služeb, s tím, že Odměna za jednorázově zpoplatněné Služby či Předplatné bude hrazena následně po poskytnutí Služby či po zahájení poskytování Služeb v rámci Předplatného.
 • 6. Platební podmínky a fakturace
 • 6.1 Zpoplatněné Služby jsou poskytovány dle cen uvedených u jednotlivých Služeb v Aplikaci nebo dle předem sjednaných cen ve Smlouvě („Odměna“). Zpoplatněné Služby je také možné využívat neomezeně po určité období dle cen za předplatné Služeb uvedených v Aplikaci („Předplatné“).
 • 6.2 Platba Odměny za Službu nebo platba Předplatného se provede i) přes elektronický platební prostředek dostupný v Aplikaci nebo ii) po předchozí písemné dohodě Stran na základě doručených daňových dokladů (faktur).
 • 6.3 Současně s odesláním objednávky placených Služeb vznikne Behavio Labs nárok na Odměnu či úhradu Předplatného. Úhrada za Služby se nevrací, bylo-li plnění v rozsahu dané Služby poskytnuto alespoň částečně.
 • 6.4 Faktury – daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji, které jsou vyplněny v profilu Klienta. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den objednání Služby.
 • 6.5 Vyhrazujeme si právo na změnu výše Předplatného a Odměny nebo na zavedení nových poplatků za Služby, a to kdykoli po dobu trvání Smlouvy s tím, že o tom budeme informovat nejméně 14 dnů předem. Pokud nebudete souhlasit se změnou výše Předplatného nebo Odměny můžete Smlouvu ukončit kdykoli v průběhu 14 dnů od oznámení změny výše Předplatného nebo Odměny. V případě, že budete Služby užívat po uplynutí této lhůty, platí, že jste se změnou výše Předplatného nebo Odměny souhlasili. Změna výše Předplatného se nicméně nevztahuje na budoucí období, na které již ze strany Klienta došlo k zakoupení a úhradě Předplatného v původní výši, pokud k zakoupení Předplatného a jeho úhradě došlo před oznámením změny výše Předplatného.
 • 7. Duševní vlastnictví
 • 7.1 Objednáním Služby Klient nabývá nevýhradní licenci k užití dané Služby, a to v rozsahu a ke způsobům užití dle popisu Služby v Aplikaci. Klient není oprávněn postoupit licenci, udělovat podlicence či jinak zpřístupnit svůj účet třetím osobám.
 • 7.2 V případě, že Klient užije autorská díla, ochranné známky nebo další práva duševního vlastnictví v rámci využívání Služeb, má povinnost si zajistit veškerá související oprávnění k jejich užití.
 • 7.3 Klient bere na vědomí, že nemá přístup k datům jednotlivých uživatelů. Veškeré výstupy Služeb jsou poskytovány v agregované podobě z důvodu ochrany soukromí uživatelů a zachování jejich důvěry k Aplikaci.
 • 7.4 Klient dále bere na vědomí, že má povinnost uvádět logo Behavio Labs u jednotlivých výstupů Služeb v případě, že je bude prezentovat nebo jinak veřejně zpřístupňovat.
 • 7.5 Klient souhlasí s tím, aby Behavio Labs využívalo výstupy Služeb a související data v anonymizované podobě pro statistické a interní účely, a to pouze tak, aby Klient nemohl být identifikovatelný.
 • 8. Mlčenlivost
 • 8.1 Za důvěrné informace se považuje Smlouva, veškeré dokumenty, know-how, procesy, finanční a marketingové informace, komunikace a další informace zpřístupněné Stranami podle těchto Podmínek.
 • 8.2 Strany se zavazují Důvěrné informace nezneužívat, nesdělovat ani jinak nezpřístupňovat třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Strany se dále zavazují, že jejich zaměstnanci a dodavatelé budou dodržovat stejný závazek mlčenlivosti.
 • 8.3 Ustanovení tohoto článku se nebude vztahovat na Důvěrné informace:
  • 3.a) které představují výstupy Služeb a související data využívané v souladu s článkem 7.5 těchto Podmínek.
  • 3.b) které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými jinak než porušením těchto Podmínek;
  • 3.c) které jsou poskytovány poradcům Stran vázaným povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu jako Strany;
  • 3.d) které jsou poskytnuté příslušným státním a jiným správním úřadům a soudům, pokud jsou Strany povinny podle obecně závazných předpisů jim tyto informace poskytnout. V těchto případech si Strany okamžitě písemně oznámí tuto skutečnost včetně rozsahu poskytnutých informací.
 • 9. Odpovědnost
 • 9.1 Klient má povinnost k náhradě veškeré újmy Behavio Labs vzniklé na základě jeho jednání v souvislosti se Smlouvou. Klient má povinnost k náhradě veškeré újmy na pověsti Behavio Labs, kterou způsobí svým jednáním.
 • 9.2 Behavio Labs neodpovídá za újmou vzniklou v souvislosti s užitím výstupů Služeb a za obsah a informace obsažené ve výstupu Služeb.
 • 9.3 Klient bere na vědomí, že mohou nastat skutečnosti mimo kontrolu Behavio Labs, které ovlivní dostupnost Aplikace nebo funkčnost Služeb. Behavio Labs nenese odpovědnost za újmu, která Klientovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.
 • 9.4 V případě, že by Behavio Labs bylo povinno k náhradě újmy vůči Klientovi, omezuje se výše jejího plnění na částku rovnající se výši Odměny či Předplatného za poskytnuté Služby v daném kalendářním roce.
 • 10. Zakázané užití Služeb a obsah
 • 10.1 Užití Služeb nebo jejich výstupů Klientem nesmí být:
  • 1.a) v rozporu s právním řádem České republiky;
  • 1.b) v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly, případně nesmí ohrožovat veřejný pořádek;
  • 1.c) způsobilé přivodit Behavio Labs či třetím osobám újmu;
  • 1.d) způsobilé zasáhnout do pověsti Behavio Labs; nebo
  • 1.e) určené k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice, směřující k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásající národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
 • 10.2 Klient má povinnost zdržet se používání jakýchkoli materiálů nebo informačních souborů v rámci Aplikace, které:
  • 2.a) obsahují viry nebo jiné technické komponenty, které poškozují nebo mohou poškodit technické nebo programové vybavení Aplikace nebo data uchovávaná na serverech Behavio Labs;
  • 2.b) porušují autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví třetích osob; nebo
  • 2.c) jsou způsobilé poškodit osobnostní práva fyzických osob, práva k obchodní firmě nebo obchodnímu tajemství nebo jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a jsou způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.
 • 11. Ochrana osobních údajů
 • 11.1 Behavio Labs je v rámci zpracovávání osobních údajů na základě Smlouvy s Klientem v postavení správce (např. ve vztahu k osobním údajům Klienta a jeho zástupců či zaměstnanců) a zpracovatele (např. ve vztahu k některým údajům uživatelů Aplikace předaných Behavio Labs ze strany Klienta).
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • 11.2 Prohlašujeme, že z pozice správce osobních údajů tyto zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
 • 11.3 Osobní údaje (identifikační a kontaktní údaje) Klienta a jeho zástupců („Osobní údaje“) zpracováváme za účelem plnění Smlouvy a na základě našich oprávněných zájmů („Účel zpracování“). Oprávněný zájem spočívá ve zpracování pro účely případného vymáhání pohledávek nebo pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci.
 • 11.4 Osobní údaje mohou být zpřístupněny naším zaměstnancům, právním zástupcům či dodavatelům, a to pouze v míře nezbytné pro Účel zpracování. Osobní údaje můžeme dále poskytnout následujícím zpracovatelům:
  • 4.a) Google LLC (nástroje pro komunikaci a ověření)
  • 4.b) Timony s.r.o. (telefonické ověření)
  Většina těchto zpracovatelů má k Osobním údajům pouze velmi omezený přístup. K předávání osobních údajů dalším zpracovatelům sice někdy dochází, ale v minimální míře. Žádný zpracovatel není oprávněn využívat Osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Někteří zpracovatelé sídlí mimo Evropskou unii, například v USA. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a tito zpracovatelé se zavázali pravidelně předané Osobní údaje mazat a nevyužívat je pro vlastní účely. K žádnému jinému předávání osobních údajů od nás do zemí mimo EU nedochází.
 • 11.5 Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění Účelu zpracování, tj. nejméně po dobu trvání Smlouvy. Osobní údaje pak dále zpracováváme po dobu, po kterou jsme povinni Osobní údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.
 • 11.6 Jako subjekt údajů máte následující práva:
  • 6.a) právo po nás požadovat zpřístupnění Osobních údajů
  • 6.b) právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování Osobních údajů
  • 6.c) právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů
  • 6.d) právo na přenositelnost Osobních údajů
  • 6.e) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • 11.7 Jelikož jsou osobní údaje poskytovány na základě smluvního požadavku a současně jsou nezbytné pro poskytování Služeb, jejich neposkytnutí je překážkou pro uzavření a plnění Smlouvy.
 • 11.8 V souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mail: info@minute.app nebo písemně na: Behavio Labs s.r.o., Jankovcova 1060/10, Holešovice, 170 00 Praha 7.
 • Zpracování osobních údajů uživatelů Aplikace na základě Smlouvy
 • 11.9 Behavio Labs bude v rámci poskytování Služeb a plnění Smlouvy zpracovávat některé osobní údaje třetích osob („Subjekt údajů“) z pověření Klienta. Subjekt údajů bude osobní údaje poskytovat prostřednictvím Aplikace. Přestože Klient nebude mít přístup k osobním údajům Subjektu údajů v jiné než agregované podobě, ve smyslu GDPR vystupuje vůči některým Subjektům údajů jako správce a Behavio Labs jako zpracovatel, přičemž v této souvislosti tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Stran při zpracování dat Subjektu údajů ve smyslu článku 28 GDPR.
 • 11.10 Osobní údaje Subjektů údajů budou zpracovávány pro účely a v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy a poskytování Služeb. Zejména bude docházet k následujícím zpracováním dat:
  • 10.a) statistické zpracování pro výzkumné účely,
  • 10.b) statistické zpracování pro vytváření reportů,
  • 10.c) statistické zpracování pro posílání zpráv a tipů, a
  • 10.d) další činnosti nezbytné k poskytování služeb Aplikace.
 • 11.11 Behavio Labs bude zpracovávat osobní údaje Subjektu údajů v následujícím rozsahu:
  • 11.a) identifikační údaje a kontaktní údaje,
  • 11.b) údaje související s profesním životem, osobním životem, životem ve městě či státě,
  • 11.c) údaje související se spokojeností,
  • 11.d) zvláštní kategorie osobních údajů,
  • 11.e) výstupy psychotestů, a
  • 11.f) další obdobné kategorie osobní údajů.
 • 11.12 Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu poskytování Služeb, nejdéle však po dobu trvání Smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu Behavio Labs osobní údaje Subjektu údajů, ke kterým je v postavení zpracovatele, smaže.
 • 11.13 Behavio Labs má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektu údajů povinnost:
  • 13.a) Postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nedošlo k porušení ustanovení GDPR a dalších souvisejících předpisů.
  • 13.b) Řídit se pokyny Klienta, a to i v otázkách předávání osobních údajů do třetí země.
  • 13.c) Zpracovávat osobní údaje po dobu poskytování Služeb, nejdéle však po dobu trvání Smlouvy.
  • 13.d) Informovat Klienta o požadavcích Subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to zejména v případech, kdy se Subjekt údajů bude domnívat, že Behavio Labs nebo Klient provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s GDPR, a požádá Klienta o vysvětlení nebo bude požadovat odstranění vzniklého stavu.
  • 13.e) Oznámit Klientovi provádění kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů Subjektu údajů a poskytnout Klientovi na jeho žádost podrobné informace o průběhu kontroly a kopii kontrolního protokolu.
  • 13.f) Klientovi neprodleně oznámit každý případ porušení zabezpečení osobních údajů Subjektu údajů, který v souvislosti se zpracováním zjistí, a to telefonicky nebo e-mailem na kontaktní adresu uvedenou v Aplikaci. Behavio Labs v oznámení uvede veškeré informace vyžadované GDPR, které mu jsou známy.
  • 13.g) Poskytnout Klientovi součinnosti při plnění povinnosti správce vůči Subjektům údajů, zejména reagovat na žádosti o přístup k osobním údajům, na opravu či výmaz osobních údajů a na přenositelnost osobních údajů.
  • 13.h) Umožnit audity prováděné z pověření Klienta nezávislým auditorem. Na termínu auditu se Klient dohodne s Behavio Labs předem.
  • 13.i) Poskytnout veškerou součinnost při zajišťování plnění povinností dle článků 32–36 GDPR.
 • 11.14 V souvislosti se zárukami o vhodných technických a organizačních opatřeních Behavio Labs prohlašuje, že:
  • 14.a) Přijalo veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  • 14.b) Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Behavio Labs aplikuje moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Behavio Labs má nastavené řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťuje ochranu dat před neoprávněným přístupem.
  • 14.c) Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • 11.15 Behavio Labs může zapojit do zpracování osobních údajů Subjektu údajů další zpracovatele za účelem řádného poskytování Služeb. Tito zpracovatelé zajištují zejména technický a IT servis pro hladké fungování Aplikace. Behavio Labs zaručuje, že další zpracovatelé jsou zavázání k plnění povinností na ochranu osobních údajů v souvislosti s poskytováním Služeb ve stejném rozsahu, v jakém je Behavio Labs.
 • 12. Trvání Smlouvy
 • 12.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit dohodou Stran nebo výpovědí bez uvedení důvodu. Klient může Smlouvu kdykoli vypovědět zadáním požadavku na zrušení registrace v Aplikaci. Behavio Labs může Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 60 dnů, a to e-mailem na kontaktní adresu Klienta či písemnou formou.
 • 12.2 Behavio Labs může od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se kterékoliv prohlášení, údaj či informace týkající se registrace Klienta ukáže jako nepravdivé, neúplné či zavádějící.
 • 12.3 V případě, že Smlouva zanikne dohodou Stran nebo na základě výpovědi Klienta, který má aktivní Předplatné, Behavio Labs se zavazuje Klientovi zpřístupnit výstupy Služeb po dobu 60 dnů od ukončení Smlouvy v Aplikaci.
 • 12.4 V případě, že Smlouva zanikne dohodou Stran nebo na základě výpovědi Klienta, který má aktivní Předplatné, se Behavio Labs dále zavazuje na základě písemné žádosti Klienta učiněné do 60 dnů od ukončení Smlouvy zaslat Klientovi na Klientem písemně sdělenou e-mailovou adresu výstupy Služeb v agregované podobě ve strojově čitelné formě ve formátu CSV a to do 30 dnů od obdržení písemné žádosti Klienta.
 • 13. Změny podmínek
 • 13.1 Tyto Podmínky můžeme změnit, pokud Vám poskytneme předchozí upozornění (nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti takové změny) a možnost se vyjádřit nebo Smlouvu vypovědět. Pokud budete po účinnosti změny Podmínek Služby používat, budeme to považovat za přijetí změněných Podmínek.
 • 14. Rozhodné právo a příslušnost soudů
 • 14.1 Tyto Podmínky jsou uzavřeny podle právního řádu České republiky. Veškeré záležitosti, které nejsou výslovně upravené ve Smlouvě či v těchto Podmínkách, se podpůrně řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
 • 14.2 Smluvní strany se dohodly, že pravomoc k rozhodování sporů vzniklých ze Smlouvy nebo těchto Podmínek mají pouze soudy České republiky. Soudem příslušným k rozhodnutí takového sporu bude obecný soud Behavio Labs.
 • 15. Závěrečná ustanovení
 • 15.1 V případě, že kterékoliv ustanovení Podmínek bude shledáno neplatné, neúčinné, neproveditelné, v rozporu s právními předpisy nebo nevynutitelné, nebude tím jakkoliv dotčena ani ovlivněna účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Strany si pro tento případ sjednávají takové ustanovení, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení a úmyslu stran vyjádřenému v těchto Podmínkách.
 • 15.2 Strany se dohodly, že změna okolností anebo nemožnost plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení platnosti těchto Podmínek nebo Smlouvy. Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 • 15.3 Strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle stran.